TIRS.NET – architektura systému

Systém TIRS.NET se v obecné rovině skládá ze dvou logicky oddělených částí.

Z části serverové, která je pro uživatele neviditelná, protože běží jako součást (služba) operačního systému Microsoft Windows – (jedná se např. o jádro systému TIRS.NET (kernel), komunikační konektory, databázové moduly, …). Předností systému TIRS.NET je, že serverová (neviditelná část) může běžet nezávisle na přihlášeném uživateli a může tedy plnit své úkoly, které jsou definovány v konfiguraci dispečerské aplikace (např. automatické periodické vyčítání připojené technologie, vyhodnocování a rozesílání alarmů, ukládání vykomunikovaných dat do databáze MS SQL, atd.). Tato část nabíhá automaticky ihned po zapnutí počítače a startu operačního systému MS Windows bez nutnosti přihlášení obsluhy (uživatele).

Z části klientské – viditelné pro uživatele (např. obrazovka počítače nebo tabletu s vizualizací připojené technologie, alarmy, historickými daty, diagnostické a konfigurační moduly).

Systém TIRS.NET může být použit jako kompaktní dispečerská úloha na jednom počítači, nebo jako síťová aplikace s více vzdálenými klienty. Jednotlivé dispečinky lze řadit do vyšších celků a vytvářet tak distribuované aplikace pro rozsáhlé systémy s komunikací i po Internetu. Možnosti instalací systému TIRS.NET.

TN_schema_zakladni
Architektura systému TIRS.NET

 Terminologie:

Jádro (kernel) – jádro systému TIRS.NET

Konektor – SW komunikační konektor (*.dll knihovna) pro připojení daného typu automatu, např. Sauter2400.dll, ModbusRTU, Amit, Teco, Siemens.

Modul – přídavný výkonný modul, který běží jako součást jádra systému TIRS.NET. Zpracovává hodnoty signálů, případně provádí další činnosti dle své konfigurace. Jsou to většinou historické zapisovače, vyhodnocovače alarmů, rozesílače alarmových zpráv, atd…

Klientský modul – jedná se o moduly, které zobrazují připojenému klientovi (uživateli) různá data a informace, např. vizualizační panely s obrazem technologie, alarmy, historická data formou grafů, tabulek, diagnostiku systému TIRS.NET.

Základem systému TIRS.NET je jádro (TirsNetKernel), které se stará o běh celé neviditelné části systému a běží jako součást operačního systému MS Windows. Jádro automaticky spouští SW komunikační konektory pro spojení s připojeným typem technologie (např. PLC automaty, měřiče tepla,…) a další přídavné moduly (zapisovače historie, vyhodnocovače alarmů, atd.) dle aktuální konfigurace dané dispečerské aplikace. Aby komunikační konektor mohl komunikovat s připojenou technologií, musí mít nastavenu konfiguraci, které definuje např. které signály a v jakém rastru se mají vyčítat z připojené technologie, zda se má signál zapisovat do historické databáze, případně vyhodnoocovat jeho limitní stavy,… Toto platí i pro konkrétní moduly, které také mají vlastní konfiguraci, která definuje jejich chování v dispečerské aplikaci.

Viditelnou klientskou část systému představuje např. aplikace TN Panel, která umožňuje oprávněnému uživateli vytvořit, nebo editovat vizualizační panely s obrazem připojené technologie. Aplikace TN Viewer používá pro prohlížení vytvořených vizualizačních panelů technologie včetně povelování. Zda má uživatel možnost danou technologii monitorovat nebo prohlížet závisí na jeho přiděleném oprávnění. Hlavním odlišným znakem systému TIRS.NET oproti jiným systémům je, že nerozlišuje mezi vývojovou a runtime verzí. V případě, že má uživatel přiděleno dostatečné oprávnění, může vytvářet nové vizualizační panely, případně upravovat stávající a to z libovolného klientského počítače za plného běhu systému.  V klientské části mohou běžet i další moduly, např. alarmové, historické, matematické. Každý klient systému TIRS.NET je plnohodnotný, jeho možnosti jsou závislé pouze na přidělených právech správcem dispečinku.